Правилник 

 П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. САНДАНСКИ

 

                           

 

ГЛАВА І     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

                  Чл.1 (1)Трето основно училище е общинско  училище.

                                 ал.(2)Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I   до VII   клас включително в два етапа,както следва:

1.     Начален – от І до ІV клас;

2.     Прогимназиален – от V до VІІ клас включително.

Чл.2.(1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

    (2)образованието се реализира в съответствие със следните принципи:

1.осигуряване правото на училищно образование;

2.ориентираност към интереса и мотивацията на ученика , към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.равен достъп до качествено образование равнопоставеност и недопускане на дискриминация

4.запазване и развитие на българската образователна традиция

5.хуманизъм и толерантност;

6.съхраняване на културното  многообразие и приобщаване чрез българския език;

7.иновативност и ефективност на педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна и обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

8.прозрачност на управлението и предвидимост на училищното образование .

Чл.3.(1) Дейността в училището се регулира от Държавни образователни   стандарти.   

Чл.4(1) Като юридическо лице училището се представлява от директора, чийто права и задължения се уреждат със Закон за Предучилищното и училищното образование, Кодекса на труда и длъжностна характеристика.

 

 

ГЛАВА ІІ    ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ  И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 

    РАЗДЕЛ I      ПЛАН-ПРИЕМ

               Чл. 5 (1)Учениците постъпват  определени с училищния план-прием.

                          (2)Училищният план- прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния или на прогимназиалния етап.Този брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално  записаните ученици.

              Чл.6 (1) Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година  от директора на училището при условията и по реда на Наредба за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата  и центровете за подкрепа на личностно развитие.

                      (2)Училищният план – прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

  1.Броя на паралелките в I  и V клас;

 2.броя на местата в паралелките в I и V клас;

.3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;

4.Класове, за които се предвижда ЦОУД.

                       (3) Училищният план- прием за предстоящата  учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

                       (4) За изпълнение на училищния план- прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в  I и/или в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.        

 

1.     В срок до 01 март общината изготвя списък на децата, които следва да постъпят в  I клас и го изпращат на училището

2. При подаване на заявление за записване в първи клас, родителите представят удостоверението за раждане – оригинал, което се копира,  а оригинала се връща на родителите;

3. След 30 май, до 15 юни родителите, чиито деца са завършили подготвителна група представят оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. След започване на учебната година, класният ръководител връща удостоверението на родителя.

          

  4. Записването на децата в първи клас става по критерии  и график от дейности определени със  заповед на директора  на училището.

  ( 5) На свое заседание  ПС  приема критерии , график с дейности  и броя на паралелките за всяка учебна година

   (6) За учениците постъпили в І клас училището изпраща сведение до 15 септември в общината.

              (7) Комисията по чл.4 разработва критерии за прием в V клас , в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето за подаване на заявлението не е критерий.

 

 

РАЗДЕЛ ІI ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 

                    Чл. 7(1)Училищното образование е задължително до навършване на 16- годишна възраст  и започва от учебната година , която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето

Чл. 8 (1) Училищното образование може да започне и от учебната година  с начало в годината на навършване на 6- годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред , определени в ДОС за предучилищно образование.

Чл. 9 (1) Условията и редът за приемане и преместване на ученици от I до VII клас се определят от ДОС за организацията на дейностите  в училищното образование.

           (2) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на III ОУ,, Христо Ботев“или в друго училище .

          (3)ученици могат да се преместват при наличие на свободни места  в паралелката или в друго(приемащо) училище

         (4) за свободни се считат местата до утвърдения училищен план-прием, които включват:

1.незаетите места

2.освободените през учебната година места;

        (5)свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в РУО.

Чл.10 Учениците могат да се преместват , както следва:

 (1)от I  до VI клас през цялата учебна година

(2)от VII клас не по- късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Чл.11 (1)Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите на ученика съгласно чл.12, ал.2 на ЗПУО до директора на приемащото училище;

2.издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава записването на ученика.

(2) Служебната бележка по ал.1, т.2 се представя от родителя/ настойника заедно със заявлението за преместване  на директора на училището, от което се премества ученика.

(3)До три работни дни директорът на училището , в което се е обучавал ученикът представя на родителя/настойника  удостоверение за преместване и  копие на УУП.

(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване , родителят/настойникът  представя получените документи за записване в приемащото училище.

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни  определя със заповед условията за приемане  на ученика и информира родителя/настойника  и/или ученика. Родителят/ настойникът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити ,  ако има такива.

(6) В тридневен срок директорът на приемащото училище  информира писмено директора на училището, от което идва ученика за неговото записване.

Чл.12 (1)Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

 

Чл. 13 (1)  Учениците, завършили успешно VII , придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование.Свидетелството дава право за продължаване на  обучението  в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

 

 

 

ГЛАВА ІІІ   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ

РАЗДЕЛ І  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                   Чл.14 Режимът на обучение в училището е едносменен.

Чл. 15 (1) Формата на обучение в училището е дневна, индивидуална или  комбинирана.

Чл.16 Организацията на формите на обучение е в съответствие с Нарeдба №???? за организация на дейностите в училищното образование.

 

РАЗДЕЛ ІІ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

 

Чл. 17,(1) Обучението в училището се организира в последователни класове от І до VІІ клас.                    

    (2) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска  обособяването им паралелки въз основа. на етническата им принадлежност.

  (3) паралелките от един клас се обозначават с буквите от българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(4) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул пара лелката може да се дели или да се организират сборни групи от различни паралелки от един и същ клас или от различни класове.

                          Чл.18(1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с ДОС за финансирането на институциите и в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ         УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

           Чл.19(1)Училищното образование се организира в учебни години.

                       (2)Учебната година включва два учебни срока,учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.

                        (3)Учебната година е с продължителност12 месеца и започва на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

                       (4) Продължителността на първия учебен срок 18 учебни седмици. Продължителността на втория учебен срок се определя със Заповедта на министъра на МОН по чл.104, ал.1 от ЗПУО.

                       (5) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

    Чл.20(1) Директорът на училището след решение на ПС може да обявява до три учебни дни в една учебна година  за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на РУО.

 

 

Чл. 21 (1)Учебните занятия започват предобед от  8:00 часа.

            (2)Началото и краят на учебния ден се определя със заповед на директора преди началото на учебната година.

          

                      (3) Началото на учебния час се оповестява с “два звънеца”. Първият е за учениците, а вторият за учителите;

                       (4)Краят на учебния час се оповестява също със звънец;

              (5)“Биенето” на звънеца се извършва от определени от директора лица;    

Чл.22 (1) Организацията на учебния ден е целодневна.

Чл.23 (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовки е :

1.   Тридесет и пет /35/ минути в І и ІІ клас;

2.   Четиридесет /40/ минути в ІІІ и VIII клас.

               Чл.24 (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл.24,  ал.1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

                       (2) В случаите и по реда на ал.1директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт.

                      (3) В случаите по ал.1 и 2 директорът на училището уведомява началника на РУО до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване транспорт на пътуващите ученици.

            Чл.25 (1) След всеки учебен час за учениците от I –II клас почивките са по 15 минути, а за учениците от  III -VIII почивките са по 10 минути.

           (2) За всички ученици от всички класове се осигурява  почивка от 30 минути след втория учебен час. 

      Чл.26 (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка  за всеки учебен ден от учебната седмица  в седмично разписание.

              (2) Седмичното разписание се разработва от комисия определена със заповед на директора, в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава  със заповед от директора не по- късно от три дни преди началото на всеки учебен срок.

           (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа.

         (4) Учебния час за спортни дейности се включва в седмичните разписания  извън броя на задължителните учебни часове съобразно паралелките и спортната база на училището.

     Чл.27 (1) За определен учебен ден директорът на училището  може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при:

1.     разместване на часове за определени дни по указания на министъра на МОН или началника на РУО във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2.     разместване на часове  във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

3.     необходимост от провеждане два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание .

        (2) В заповедта по ал.1 задължително се описват обстоятелствата , наложили определянето на различно от  седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

      Чл.28 Неучебното време включва:

  1, официалните празници по чл.154, ал.1 от Кодекса на труда;

   2.ваканциите- есенна, коледна, междусрочна пролетна и лятна;

  3.обявените за неучебни дни при условията и реда на чл.105, ал.1,3,4 и 5 от ЗПУО.

      Чл.29 (1) По време на учебната година в зависимост от темите  в учебното съдържание учениците могат организирано  да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове.

              (2) За провеждане на организирано посещение по ал.1 се изисква:

  1. информирано съгласие на родителите /настойниците на учениците;

  2.писмено информиране на директора на училището от учителите, които ще водят учениците, не по- късно от три работни дни преди провеждането на организираното посещение;

3.информацията на учителите включва-ден, час на провеждане, място и събитие , което ще бъде посетено, източник на финансиране при необходимост.

           (3) За дейностите по ал.1 директорът на училището информира началника на РУО до един ден преди реализирането и.

         

РАЗДЕЛ III ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ЦОУД)

 

Чл.30 (1) училището организира ЦОУД  при желание на родителите за учениците  от    I  до VII клас.

             (2) ЦОУД включва провеждането на учебни часове по УУП, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

            (3) В срок до 15 септември  се разработва се разработва годишна училищна програма за ЦОУД, която се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора.

           (4)Целодневната организация е по вариант, в който задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – след обяд.

                       

(5) ред за записване  в групите за ЦОУД

- Родителите декларират това желание със заявление  /по образец /, която подават  в канцеларията на училището при ЗАС

- записване за целодневно обучение става по график, с подаване на писмено заявление от родител: за І клас- VІІ клас- 30.06.

- през учебната година учениците се записват за целодневно обучение, когато има свободни места в ПИГ за съответния клас в първите два дни в началото на втория учебен срок.

- ученици се изключват от ПИГ с подадено писмено заявление от родител след приключване на учебните занятия  на първия учебен срок.

- самостоятелна ПИГ от една паралелка се разкрива само в началото на учебната година при минимален брой от 20 (двадесет) ученици подали заявление за ПИГ.

 

(6) Училището осигурява възможност за обедно хранене на тези ученици в стола на училището. Таксата за обяда се заплаща от родителите.

Чл.31 Дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се организират в учебни часове с продължителност: I –II клас-35 минути;  III-VII клас-40 минути.

Чл.32  За учениците от I до IV клас дейностите се разпределят дневно, както следва: самоподготовка -2 часа;организиран отдих и физическа активност- 2 часа; занимания по интереси -2 часа.

Чл.33 За учениците от V до VII клас дейностите  по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по –малко от 6 учебни часа.

Чл. 34 Дейностите по организиран отдих и физическа активност вклюват:

1.организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване  на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

2.организиране на обедното хранене.

Чл. 35(1) Дейностите по самоподготовка включват:

1.     ситуации за осмисляне на изучаваното учебно съдържание по време на учебния час;

2.     усвояване на методи и начини за рационално учене;

3.     подготовка на домашни, проектни задания  и/или задачи;

4.     подготовка за контролни и за класни работи;

5.     изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка  с общообразователните учебни предмети от седмичното разписани,поставени от учителя на групата;

6.     формиране на  умения за самостоятелно планиране и организиране  на подготовката си;

7.     консултации с учители по различни учебни предмети.

          (2)Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

    Чл.36 Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците ,техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по УУП.

      

РАЗДЕЛ ІV УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА-СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

 

      Чл.24(1) училищната подготовка е съвкупност от компетентности- знания,умения, и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.

(2) според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена и допълнителна

(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка- и чрез обучение или дейности в други форми.

   Чл.25(1)Общообразователната подготовка обхваща следните ключови компетентности:

1.     Компетентности в областта на българския език

2.     Умения за общуване на чужди езици

3.     Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;

4.     Дигитална компетентност;

5.     Умения за учене

6.     Социални и граждански компетентности;

7.     Инициативност и предприемчивост;

8.     Културна компетентност и умения за изразяване  чрез творчество;

9.     Умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот.

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети.

    Чл.26 (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

(2) разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети предвидени за изучаване в процеса на училищното образование.

(3) Учебните предмети , чрез които се придобива разширената подготовка се определят с УУП в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.

(4)  Съдържанието  на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на- МАЙЧИН ЕЗИК, ЧУЖД ЕЗИК, ХОРЕОГРАФИЯ И РЕЛИГИЯ, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.

    Чл.27 (1)Допълнителната подготовка обхваща компетентности,    отго0варящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

  (2)Учебните предмети,модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната  подготовка , се предлагат от училището в зависимост от възможностите, избират се от учениците според интересите им и се определят с УУП.

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка  с изключение на учебните предмети- МАЙЧИН ЕЗИК, ЧУЖД ЕЗИК, ХОРЕОГРАФИЯ И РЕЛИГИЯ, се определя  в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

 

            чл.28(1)Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.

     (2) Структурата на учебния план обхваща три раздела

1. раздел А- задължителни учебни часове

2. раздел Б- избираеми учебни часове

3. раздел В- факултативни учебни часове

 (3) В задължителните учебни часове се осъществява обучението за придобиване на общообразователната подготовка.

(4)В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширена подготовка.В избираемите учебни часове може да се  изучават и учебните предмети-Майчин език, Чужд език, Хореография , Религия.

(5)Във Факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителна подготовка.

 Чл.29(1)Учебния план включва за всеки клас , за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, както и по един учебен час на класа.

Чл.30(1) УУП съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

        (2) УУП се утвърждава по паралелки за всяка учебна година

        (3) УУП се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

 

РАЗДЕЛ V ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.31 (1)  Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и втория учебен срок

                     (2) В триседмичен срок т началото на учебната година се установява входното равнище по учебни предмети , които са изучавани през предходната година в задължителните учебни часове.Резултатите се обсъждат на заседание на Педагогическия съвет;

                      (3) Две седмици преди оформянето  на годишните оценки по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване , се провежда изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

Чл.32 (1) Минимален задължителен бой текущи изпитвания за всеки учебен срок:

1.две текущи изпитвания  по учебни предмети изучавани по УУП с до два учебни часа седмично

2.три текущи изпитвания  по учебни предмети изучавани по УУП с 2,5-3,5 учебни часа седмично

3.четири текущи изпитвания  по учебни предмети изучавани по УУП с 4 и повече учебни часа седмично.

          (2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва изпитването за установяване на входното равнище.

Чл.33 (1) Текущите изпитвания според формата са –устни, писмени и практически, а според обхвата-индивидуални и групови.

             (2) След установяване на постигнатите резултати  при текущи изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

            (3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката , а при текущи писмени изпитвания- писмено.

Чл.34 (1) контролната работа е групово писмено изпитване, оценяват се резултатите  след приключване на раздел(част) от учебното съдържание по учебен предмет.

    (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

 Чл.35 (1) Класната работа е групово писмено изпитване , при което се оценяват постигнатите резултатите от  учениците  по учебния предмет в края на учебния срок.

          (2) Класната работа се провежда по :

1.Български език и литература- в два слети учебни часа

2.Математика- в един учебен час.

Чл.36 (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на  учениците за зпознаване с резултатите и за подпис от родителя.

            (2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок от една седмица след провеждането им уведомява учениците за  направените изводи.

           (3) контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година.

 Чл.37 (1) Контролните и клсните работи се провеждат по граик при спазване на следните изисквания:

1.за една и съща паралелка се провежда не повече от една класна или една контролна работа  в един учебен ден;

2.за една и съща паралелка в една учебна седмица  не могат да се провеждат повече от две класни работи;

3.не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

            (2) Графикът по предходната алинея се  изготвя по предложение  на учителите  по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището и се публикува на интернет страницата на училището.

           (3) За графика  по ал.1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители –родителите.

Чл.38(1) Изпитните материали за писмените  текущи изпитвания , в т. ч. контролните и класни работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансиран с оглед целта на изпитването.

          (2) Не по- късно от една седмица преди провеждане на писмените  изпитвания, изпитните материали се утвърждават от директора.

Чл.39 (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната и разширената подготовка и при вземане предвид на текущите изпитвания.

             (2) По учебните предмети , изучавани в I - III  клас не се формира срочна оценка.

            (3) Срочна оценка се оформя не по- рано от една учебна седмица и не по- късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

Чл. 40 (1)Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат постигнатите компетентности на ученик върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната и разширената подготовка и при вземане предвид  на срочните оценки.

              (2) За резултати от обучението:

1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;

2. във II  и в III  клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка  с качествен показател;

3. От IV   до VII   клас  по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

(3) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл.32 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл.7, ал.3,т.2 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл.41 (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните и писмените  изпитвания в т. ч.  от класнте и контролните работи , и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, работа по проекти).

             (2) Срочните и годишните оценки на учениците от IV  до VII клас се формират с точност до цяло число.

`Чл.42 (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

            (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал .1 са:

1. в деня на изпитването- за текущите оценки от устните изпитвания;

2. до една седмица след провеждан на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

3. в деня на оформянето им- за срочните  и за годишните оценки.

Чл.43 (1 )Окончателна оценка се поставя при:

1.     завършване на начален етап на основно образование;

2.     завършване на прогимназиален етап на основно образование.

           (2) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на  основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас. Когато ученикът е освободен по здравословни причини от ФВС и през двата срока  в задължителната училищна документация се записва ,,освободен“.

           (3)Окончателните оценки по ал.2 се записват в удостоверението за начален етап на основно образование, в т.ч. и оценките, които са слаб(2).

 

Чл.44 (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на  прогимназиален етап на основно образование се формират с точност до 0,01, като  средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от прогимназиалния етап.

            (2) Окончателните оценки при завършване на прогимназиален етап на основно образование по учебен предмет, който се изучава само в един клас от прогимназиалния етап, са годишните оценки по предмета за съответния клас.

            (3) Наред с окончателните оценки по ал.1 в свидетелството за основно образование  се вписват и годишните оценки по учебни предмети , изучавани  в задължителните и избираемите учебни часове от УУП в V, VI  и VII  клас.

 

Чл.45 (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1.поправителни изпити;

2.изпити за промяна на годишна оценка

 

Чл.46 (1) Поправителните изпити  се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните  предмети, изучавани задължителните или избираемите учебни часове е слаб(2).

(2) Поправителни изпити не  се полагат от Учениците, които се  обучават в класовете от I  до IV клас в дневна , индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на бучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля , но с не повече от три години. За такива ученици се органиира допълнителна работа по време на лятната ваканция.

(3) Поправителните сесии се организират в редовни и в допълнителни сесии

(4) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година  по ред определен със заповед на училището.

(5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверни с  медицински документ, не са се явили на поправителните изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна сесия по ред определен със заповед на директора на училището , но не по- късно от 10 октомври.

Чл.47 (1) Изпитите за промяна на годишната оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за VII клас.

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет се  полага върху  учебното съдържание, включено в учебната програма  по съответния учебен предмет.

(3) За полагане на изпита  ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка.

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит  за промяна на годишна оценка.

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета изучавани  в задължителните и/ или избираемите учебни часове.

Чл.48 Наредба  за оценяване на резултатите от обучението на учениците урежда въпросите за училищната комисия за провеждане на изпитите, времетраене на изпитите.

 

Чл.49 При използване на нетрадиционни техники и технологии за проверка и оценка на знанията на учениците се разработват нови правила, които се обсъждат и приемат от Педагогическия съвет.

 

 

РАЗДЕЛ VІ          ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

   Чл.50 (1) Ученик завършва успешно клас ,ако има годишни оценки най- малко ,,среден(3)“ по всички учебни предмети или модули , предвидени в УУП за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

  (2)Ученик завършил успешно определен клас , продължава обучението си в следващия клас.

   (3)ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас  независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна ,индивидуални, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този  клас или я надхвърля , но с не повече от три години.

  Чл.51 (1) Ученик , който има годишна оценка ,,слаб(2)“ по учебен предмет или модул, полага изпит  за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и ред , определени с ДОС за оценяването на резултатите  от обучението на учениците.

 (2)В случаите  по предходната алинея ученик, който не се е явил или нее положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

  Чл.52 (1) Учениците от I  до  III клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от IV клас, които имат годишна оценка,, слаб(2)“ по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали  в дневна , индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма  и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

            (2)За учениците по ал.1, с изключение на тези, които са се обучавали вв самостоятелна форма ,задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и ред, определени със заповед на директора. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

  Чл. 53 (1) Ученик със СОП не повтаря класа.

               (2) За обучението на ученик със СОП, който има годишна оценка ,,слаб(2)“  по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа на личностното развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

               (3) В случаите по ал.2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма  по учебния предмет, по който има оценка ,,слаб(2)“, през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката  по този учебен предмет.

  Чл.54 (1) Ученик , който е в самостоятелна или задочна форма , при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули по които има оценка ,,слаб(2)“.

  Чл.55 (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

              (2) Извън случаите по  ал.1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл.56 (1) Учениците завършили обучението си в IV клас , получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.Този документ дава право на продължаване на обучението  в прогимназиалния етап на основно образование.

 Чл.57 (1) Учениците завършили успешно VII клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

              (2)Учениците по чл.120, ал.7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас , получават удостоверение за завършен VII клас, което им дава право да продължат образованието си в VIII  клас и на професионално обучение.

 

РАЗДЕЛ VІІ  ОРГАНИЗИРАНЕ ОТДИХА НА УЧЕНИЦИТЕ – ЕКСКУРЗИИ, ПОХОДИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

 

Чл.58 Отдиха на учениците се организира при спазване на Наредба  за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена , инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа на личностно развитие.

Чл.59. Групите за организиран отдих по време на учебни занятия може да се сформират като от една паралелка трябва да са се записали за участие на по-малко от 2/3 от учениците или минимум 15.

Чл.60 (1) Учителите-ръководители на групите, са задължени да информират и предложат в писмен вид:

-                  Организирането на УВП за учениците, които няма да участват в организираната форма за отдих;

-                  Свои заместници, за да не се нарушава УВП, в дните, в които те отсъстват.

 

ГЛАВА ІV  УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І  УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ  И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩЕТО

   Чл.61 (1) Учителите директора, както и заместник- директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

 (2) Педагогически специалисти са  и педагогическия съветник и логопедите.

 Чл.62 (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения на нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалисти се определят в професионален профил.

             (2) Професионалният опит и постигнатите резултати в обучението им са основа за определяне на приоритетите за професионално усъвършенстване , както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

   Чл.63 (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани , придобил висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите  на висше образование и професионалните направления професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответна та длъжност.

  Чл.64 (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

1.     е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2.     е лишено от право да упражнява професията;

3.     страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени  с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

 (2) При възникване на обстоятелство по чл.1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(3) Разпоредбите на ал.1 и 2 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училището.

Чл.50 Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището.

 

        Чл.65(1 )  Учителските  длъжности в училището са:

1.     Учител, учител в ПИГ

2.     Старши учител, старши учител в ПИГ

3.     Главен учител

                  (2)  Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства, диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал.1, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

        Чл. 66 (1) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от  учениците, родителите,административните органи и обществеността.

                                      (2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност;

       

                   Чл.67 Педагогическите специалисти не може да нарушават  правата на детето и ученика, да унижават личното им достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях.

       

 

РАЗДЕЛ II             ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.68(1)Педагогическите специалисти имат следните права:

  1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им;
  2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
  3. Да участват във формирането на  политиките за развитие на училището;
  4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
  5. Да повишават квалификацията си;
  6. Да бъдат поощрявани и награждавани.

(2)Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1.да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

2.да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС

3. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности организирани от училището;

4. да зачитат правата и достойнството на учениците и на другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

5. да поддържат и повишават квалификацията си  съобразно политиките  за организационно развитие на училището и специфичните  потребности на учениците, с които работят с цел подобряване на образованието им;

6. да дават мнения и предложения за развитието на училището;

7. да използват училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения.Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от служебно лице, определено от директора. Учителят представя подписано от директора разрешение за определяне на броя на копията.

Чл.69 (1) Педагогически специалист от училището не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа за личностно развитие на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително и със средства от училищното настоятелство.

       (2)Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(3)В едномесечен срок от  началото на учебната година педагогическият специалисти подават пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната година е извършвал обучение или подкрепа за личностно развитие на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

(4) При установяване нарушение на ал.1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларация по ал.3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Чл.70 (1) Учителят работи по длъжностна характеристика.

                             1. Задължения на учителя:

          -  учителят оценява обективно и справедливо учениците, отнася се към тях с взискателност, но и с толерантност, вникване в личностните проблеми на израстването им, готовност за психологически-компетентна помощ;

          - окуражава ученика и му вдъхва увереност в собствените сили, стимулира учениците;

          - повишава ефективно професионалната си информираност, методическа подготовка и квалификация;

          - дежури по предварително утвърден правилник и график;

          - поддържа връзка с родителите, като ги информира за напредъка на ученика и/или неговите проблеми, свързани с обучението, поведението, адаптивността му;

          - носи отговорност за живота и здравето на учениците, освен в случаите, когато ученикът, самоволно напусне района на училището по време на учебни занятия;

          - не разпространява информация от личен характер, деликатно общува и сътрудничи с родителите на проблемните ученици;

          - при нарушение, прояви на агресия, апатия, асоциални прояви на отделни ученици, търси консултация от педагогическия съветник. Информира своевременно класния ръководител;

          - пази авторитета на училището, не уронва с поведението и действията си публичния му образ;

          - развива училищните традиции и участва ангажирано в ритуалите и празниците на училището;

          - използва ефективно учебно-техническите средства и дидактическите материали, с които разполага училището и отговаря за опазването им;

          - участва в организираните от ръководството родителски срещи.

          - да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

          - да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети /чужд език и майчин език/, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

          - да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник, с оглед на недопускане на свободни часове;

          -  да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения;

- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност в контрол в системата на народната просвета;

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при неспазване на съответния срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;

          - да опазва живота и здравето на учениците по време на УВП и на други дейности, организирани от училището;

- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици нуждаещи се от закрила;

          - да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

          - да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда;

          - да не ползва мобилен телефон по време на час;

- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях – при провеждане на мероприятие и дейности, в които участват ученици;

- да се явява на работа в облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и добрите нрави

- да не дава достъп до facebook страницата си на свои настоящи ученици

- да не публикува снимки и текстове в социалните мрежи, които не съответстват на положението му на учител и добрите нрави

- да носи бадж с имената и длъжността, през целия работен ден

                              1.1. Учителят е длъжен да се явява на работното си място в приличен вид, който изключва носенето на:

а/ плажни чехли и джапанки;

б/ къси панталони и минижупи;

в/ рокли и блузи с дълбоко изрязани деколтета и гол гръб;

г/ анцузи и маратонки, освен в случаите, които са свързани с изпълнение на служебните задължения.

 

                          2. Права на учителя:

                              - получава съдействие от страна на ръководство и колегите си за пълноценната си работа и лично професионално развитие;

                              - получава защита от училищното ръководство при накърняване на личното му достойнство и права във връзка с работата му като учител;

                              - творчески обогатява и разнообразява съдържанието на учебния материал, като не нарушава, а допълва и надстроява училищните планове и програми;

                              - дава мнение и прави предложения по дейността на училището до административното ръководство;

                              - получава информация относно възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището;

                              - ползва безплатно базата на училището /спортни, компютърни зали, библиотека/;

 

ал./2/  Класни ръководители

 

                              1. Задължения на класните ръководители:

          - да запознаят  учениците и родителите с настоящия училищен Правилник срещу подпис;

 - следи за цялостното поведение и резултатите от работата на учениците в поверения им клас/паралелка и предприема мерки за подобряването им;

- строяват учениците по време на общоучилищни тържества и ритуали и отговарят за дисциплината;

          - класните ръководители от един випуск да координират действията си при провеждане на училищни и извънучилищни прояви;

          - контролират редовното присъствие на учениците в поверения им клас/паралелка;

          - водят учебната документация на класа;

          - при направени 5 /пет/ неизвинени отсъствия от ученик, уведомява писмено родителите;

          - уведомява писмено родителите за наложени наказания или награди на ученици от класа;

          - съхранява документите за извиняване на отсъствията на учениците през цялата учебна година;

          - в края на месеца представя справка за отсъстващите ученици;

          - интересува се и знае индивидуалните особености на всеки ученик;

          - при нанесени материални щети от ученици, уведомяват писмено родителите и изискват на заплащането на повреденото имущество или заплащането на щетата в троен размер;

- да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа;

          - получават от касиер-домакина безплатните учебници в началото на учебната година, а след приключването й, събират същите и ги предават на касиер-домакина срещу приемо-предавателен протокол;

          - при необходимост от ремонтни дейности в класната стая, правят писмена заявка, която предават  на касиер-домакина.

          - да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик

          - да организира и провежда родителски срещи;

          - периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

          - да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от паралелката;

- да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

          - класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързан с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;

-  на първата родителска среща за учебната година, класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

2. Права на класните ръководители:

-  предлагат ученици за награди и поощрения, наказание;

          - разрешават на ученици от класа да отсъстват от училище до три дни по семейни причини след писмена молба от родителите по образец от училището;

          - събират пари за училищни и извънучилищни мероприятия при делегирани права от родителите;

          - канят на разговор родители при възникване на проблеми;

                    - получават помощ и консултации от педагогическия съветник при възникнали проблеми.

 

          ал./3/ Учители -ПИГ.

   1.Организират и провеждат образователно-възпитателните дейности извън задължителните учебни предмети.

           2. Работят по длъжностна характеристика.

           3. Учителите-ПИГ заети с целодневната организация на учебния ден на учениците от І, ІІ, III, IV, V, VІ и VІІ клас, имат и допълнителни задължения:

        - дежурят в стола, във времето на обедното хранене, като един от тях е главен дежурен по график;

        - след края на заниманията, изпращат учениците, като лично ги предават на техните родители.

 

      РАЗДЕЛ III

 

      ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 Чл.71(1) Повишаването на квалификацията  е непрекъснат процес на усъвършенстване на обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение  на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие

           (2) Педагогическите специалисти от училището са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел да подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на на подготовка на учениците.

          (3) повишаването на квалификацията  на педагогическите специалисти  се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.

       (4) Педагогическите специалисти повишават квалификацията си  по програми  в не по- малко от 48 академични часа  за всеки период на атестация.

       (5) Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по- малко от 8 академични часа са присъствени.

      (6) Повишаването на квалификацията се осъществява и чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътршноучилищната квалификация се измерва в академични часове-16 часа годишно за всеки педагогически специалист. За нея не се присъждат кредити.

 Чл.72 (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист.Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали , които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване , както и постигнатите от учениците резултати.

              (2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самоценяването на педагогическия специалист.

             (3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

 

        РАЗДЕЛ ІV 

        УЧЕНИЦИ

 

Чл.73 (1)Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

            (2)  Ученик се отписва от училището, когато:

  1.   се премества в друго училище;

  2. се обучава в дневна  форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период по- дълъг от два месеца;

 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се  е явил да положи съответните изпити в три последователни сесии.

              (3) В случаите по ал.2, когато ученикът е в задължителна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието  органите за закрила на детето.

 

Чл. 74 (1) Учениците имат следните права:

1.да бъдат  обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.да бъдат зачитани , като активни участници в образователния процес;

3.да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

4.да получават библиотечно-информационно обслужване;

5.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7.да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;

8.да участват в проектни дейности;

9.да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

10.чрез формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;

11.да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги  засягат, както и при участие в живота на общността;

12.да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2)Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с този Правилник

(2)Учениците имат следните задължения:

1.да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3.да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4.да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5.да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6.да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на  повишена опасност за останалите  участници в дейностите на училището;

7.да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника си за кореспонденция;

9.да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически;

11. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически и непочистени обувки;

12. да спазват укчзанията на охраната при нормална и изключителна обстановка  в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от непедагогическия персонал строго официални отношения;

13.да спазват Правилника на училището;

14.да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

15.да не използват мобилните си телефони по време на  учебните часове

           ал.(2) Учениците са длъжни;

             1. В началото на учебната година учениците от всяка паралелка избират ученически съвет, който организира участието им  в привлекателни за тях дейности с цел развиване на ученическата общност в паралелката и приобщаване към общо училищния живот;

;

2. Своевременно да оформят ученическата си документация – ученическа книжка и лична карта.

            3. Да се явяват за началото на учебните часове не по-късно от 15 минути преди тяхното започване.

            4. Да идват на училище с всички необходими за деня учебници и учебни помагала, чисти, спретнато облечени, без грим и украшения, а за часовете по физкултура с определен от учителя екип.

            5. Да не внасят в училищната сграда ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи;

            6. Да пазят личните си вещи ,да не ги оставят без надзор.За изгубени вещи училището не носи отговорност;

            7.  Да влизат в учебната сграда под строй в определеното време и да изчакват до идването на учителя за влизане в съответния кабинет или класна стая;

            8.  Да посрещат влизането на учителя в клас със ставане на крака;

            9. При отсъствие на учителя,да изчакат 15 минути пред кабинета или класната стая и едва след разрешение от директора или помощник-директора да напуснат училищната сграда до следващия учебен час;

           10. Да уважават личното достойнство на учителите  и съучениците си и да не прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тях,свързано с религиозни,етнически и полови различия. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо;

           11. Да спазват установения ред и хигиена в училищната сграда и двора на училището;

           12. Да не се надвесват от прозорците на училището;

           13. Да носят ученическата си книжка и бележника за кореспонденция всеки учебен ден.

                     14. На учениците се забранява да довеждат роднини или приятели за саморазправа или изнудване на съученици или безцелен престой и пушене в района на училището;                                                                                                                                                                                                                                                15. Учениците дежурят в училище по график и ред, определен от класния ръководител. Дежурните ученици идват 15 минути преди началото на първия учебен час.

                    16. Да изпълняват учебните си задължения – да влизат в час с необходимите пособия, учебници и материали.

                    17. Да участват ангажирано в ритуалите и празниците на училището.

                    18. Да се държат внимателно с по-малките ученици и такива със здравословни проблеми и да ги закрилят.

                    19. Учениците от прогимназиалния етап нямат право да се движат в коридорите на І-я , ІІ-я и III-я етаж, където учат учениците от началния етап, както и да ползват там санитарните възли.

                    20. Учениците са длъжни да носят емблемата на училището на гърдите от лявата страна /на горната дреха/ задължително по време на учебни занятия и училищни мероприятия.

 

 

           ал. (3) Отсъствие на учениците от учебни часове по общообразователна и разширена подготовка, учебни часове и модули по допълнителна подготовка и занимания в полуинтернатните групи.

          1. Закъснение до 15 минути от час -  се счита за 1/3 неизвинено отсъствие,  над 15 минути – за 1 /едно/ неизвинено отсъствие;

          2. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини, се счита за едно неизвинено  отсъствие;

           3. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие;

          4. Отсъствие на ученик от учебни занятия по уважителни причини се удостоверява с медицинска бележка или уведомително писмо от родителя/настойника/ на ученика, които представя на класния ръководител след като се завърне на училище- в противен случай направените отсъствия се смятат за неизвинени.

          5. Отсъствие на ученик от училище по семейни причини става само след представяне на писмена молба от родителите/настойниците/ на ученика и предварително разрешение от класния ръководител до три /3/ дни, и от директора на училището до пет /5/ дни през учебната година;

          6. За допуснатите отсъствия класния ръководител своевременно уведомява писмено родителя или настойника на ученика;

           7. Родители,настойници и попечители,които не осигуряват присъствието на децата си, в задължителна училищна възраст, на училище, както и за допълнителна обучение по чл.124, ал.2 от ЗПУО се наказват с глоба  в размер от 50 до 150 лв.

- при повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 500 лева

 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица определени от кмета

          -наказателните постановления се издават от кмета на общината илиовластено от него длъжностно лице

 

          8. На ученици с над пет /5/ неизвинени отсъствия, не се издава служебна бележка за семейни помощи за деца;

          9. За виновно неизпълнение на задълженията си учениците носят отговорност и търпят санкции по ЗПУО

 

   РАЗДЕЛ V

   ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.75(1)Училището осигурява подкрепа за личностно развитие съвместно местните органи  и структури и доставчици на социални услуги.

(2) Училището  разработва и прилага цялостна политика за :

1.подкрепа за личностното развитие на ученика;

2. изграждане на позитивен организационен климат;

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

4. развитие на училищната общност.

(3) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели  спрямо себе си и останалите.

(4)Училището основава дейността си на принципа на превенцията  на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях .

Чл.76(1)Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на пед. съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление.

(2)Етичния кодекс се  изготвя на достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училището.

(3)Етичния кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Чл.77(1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.

(2)Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

(3) За развитие на общата и допълнителната подкрепа в училището работят педагогически съветник и логопед.

Чл.65(1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1.     екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти

2.     допълнително обучение по учебни предмети

3.     допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

4.     занимания по интереси;

5.     библиотечно-информационно обслужване;

6.     грижа за здравето;

7.     ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните трудности;

8.     поощряване с морални и материални награди;

9.     логопедична работа.

  Чл.78(1)Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1.работа с ученик по конкретен случай;

2.психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания

3. осигуряване на достъпна архитектурна , обща и специализирана  подкрепяща среда;

4. ресурсно подпомагане

(2) Допълнителна подкрепа  за личностно развитие се предоставя на ученици:

1.със СОП;

2.в риск;

3.с изявени дарби;

4.с хронични заболявания.

         (3)Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището.

 Чл.79(1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката  на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

   (2) Екипът по ал.1  се създава  със заповед на директора за определен ученик.

(3)  В състава на екипа за подкрепа на личностно развитие задължително се включва педагогическия съветник и логопед. В екипа се включват и други специалисти- класния ръководител и учители преподаващи на ученика.

(4)Екипът за подкрепа на личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалния център за подкрепа за процеса за приобщаващо образование и/или с центъра за личностно развитие.

  Чл.80 (1)Екипът за подкрепа на личностно развитие в училището:

 1.идентифицира силните страни на ученика , затрудненията, свързани с развитието, обучението му, както и причините за тяхното възникване;

2.извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;

3.изготвя и реализира план за подкрепа;

4.извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5.изпълнява и други функции, предвидени в ДОС за приобщаващото образование.

 Чл.81 В паралелка в училището може да се обучават до трима ученици със СОП.

 Чл.82(1) Обучението на ученици със СОП задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите на ученика.

         (2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със СОП , от вида на подкрепата и от броя на часове за ресурсно подпомагане при условията на ДОС за приобщаващото развитие.

 

РАЗДЕЛ IV 

            САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 83(1)За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищно училищно образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1.забележка;

2.преместване в друга паралелка в същото училище;

3.предупреждение за преместване в друго училище;

4.преместване в друго училище;

5.преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

(2)Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3)Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този Правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(3)Веднага след приключване на учебния час по ал.2 ли след отстраняване на ученика по ал.3 се предприемат действия за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява писмено родителя.

 Чл.84 (1)Санкцията,,преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение „ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2)Мерките по ал.2 и ал.3/от предходния член/, както и санкциите ,,предупреждение за преместване в друго училище“ и ,,преместване в друго училище“ не се налагат на учениците от началния етап.

(3)Санкциите,,предупреждение за преместване в друго училище“ и ,,преместване в друго училище“се налагат за тежки или системни нарушения.

Чл.85(1) За едно нарушение  не може да бъде наложена  повече от една санкция по чл.83, ал.1.Мерките по чл.83, ал.2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.83, ал.1.

  (2)Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините  и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

   Чл.86(1) Санкциите са срочни.

             (2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

               (3)Когато санкциите по чл.83, ал.1,т.2-5 са наложени  до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

    Чл.87 (1) Санкциите ,,забележка“ и ,,преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено искане на класния ръководител, а всички останали санкции- със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

             (2) Мярката по чл.83, ал.3 се налага със заповед на директора.

  Чл.88 (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.83, ал.1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.83, ал.1, т.3-5- и съответните териториални структури за закрила на детето.

   (2) в процедура по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя или от оправомощено от родителя лице.

  (3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушани/или писмено да обясни фактите  и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

   (4)Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

  (5)Конкретните условия и ред за  налагане на санкциите по чл .83 се определят с ДОС за приобщаващото образование.

     Чл.89 (1)Заповедта за налагане на санкцията  се издава в 14- дневен срок от предложението по чл.87.

               (2)В заповедта по ал.1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането и.

             (3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя му.

     Чл.90 (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника  за кореспонденция на ученика.

        (2) При налагане на мярката по чл. 83, ал.2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнение на мярката училището създава условия за работа с  учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

       (3) Санкциите се заличават с изтичане на срока , за който  са наложени, или по реда , по който са наложени.

      (4) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

 

 

;

          Чл. 91. (1)  Похвали /награди/ на учениците

1. За постигнати отлични резултати в усвояването на учебния материал през целия курс на обучение на  учениците – ІІ-VІІ клас Педагогическият съвет има право да присъди -“Ботева награда”- вписване в почетната книга на училището, плакет, грамота и парична награда;

2. Други морални, материални и парични награди на учениците от І до VІІ клас завършващи учебната година с отлични резултати,съобразени с възможностите на Училищното настоятелство и училището . За целта директорът издава заповед.

 

 

ГЛАВА V   УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

                   Чл.92 Орган за управление на училището е директорът. Правата и задълженията на директора на училището са регламентирани в Закон за предучилищното и училищното образование- чл.258-чл.261, ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, КТ и този Правилник.

 

Чл. 93  Дейността на директора на училището се подпомага от заместник-директори по учебната дейност. Дейността им е регламентирана в длъжностни характеристики.

 

Чл. 94 (1)  Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, посочени в чл. 263 от Закона за предучилищното и училищното образование

                     (2) ПС включва в състава си всички педагогически специалисти.Председател на ПС е директорът на училището;

            (3) В заседанията на ПС с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица;

           (4) Директорът на училището , в качеството си на председател на ПС , кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседания на ПС като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

                    (5) ПС се свиква най-малко на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане от директора и/или на най-малко една трета от числения му състав;

                     (6) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав;

                    (7) За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, който предоставя протокола за подпис на директора до три работни дни след заседанието. Секретарят  записва решенията на ПС в ,,Книга за решенията на ПС“

           (8) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите четири години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този Правилник случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година ,проследява и обсъжда нивото на усвояване компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

18.избира секретар, който води протоколите от заседанията, всяка година  не по- късно от15.09.

          (9) Документите по ал.7, т.1- 5 и т. 7- 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Чл.95 Обществения съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

  Чл. 96 (1) Обществения съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите,  на ученици от училището.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират резервни членове на обществения съвет.

(3)Председателя на обществения съвет се избира от членовете му.

(4)Членовете на обществения съвет се определят за срок не по- дълъг от три години.

 Чл.97 (1) Обществения съвет се свиква на заседание най- малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2)С право на съвещателен глас  в работата на обществения съвет  на училището участват трима представители на ученическото самоуправление и представител на училищното настоятелство.

Чл.98 (1) Директорът на училището има право да присъства на на заседанията на обществения съвет и да изразява становище  по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване  от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи , необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане  до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.99 (1)ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ в училището:

1.одобрява стратегията за развитието на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и          ;

2.участва при работата на педагогическия съвет при обсъждането  на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  на учениците от уязвими групи и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3.предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване и инспектирането на училището;

4.дава становище за разпределението на бюджета по дейности и азмера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5.съгласува предложението на директора за разпределение на средствата  от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6.съгласува училищния учебен план;

7.участва с представители в комисията за атестиране на директора ;

8.съгласува избора от учителите на учебници и учебните комплекти;

9.сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10.дава становище по училищния план-прием;

11.участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

   (2)При неодобрение от обществения съвет  на актовете по ал.1, т.1 и т.6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.  

Чл.100 Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет  се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

 

 

НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл.101 (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището.

            (2)Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност организира дейността си при условията и реда на Закона за юридическите лица  с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО.

Чл.102 (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището.

            (2) Директорът отправя покана за участие  в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици , дарители, представители на юридически лица.

Чл.103 (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

 (2)Членовете на съвета  на настоятелите се избират от общото събрание за срок от 4 години.

 (3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 Чл.104 За постигане на целите си настоятелството:

 1.съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището,  контролира целесъобразното им разходване;

 2.подпомага изграждането и поддържането на МТБ на училището;

 3.съдейства при организирането на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално- битови проблеми на учениците;

 4.съдейства за реализирането на програми по проблеми на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;

 5.организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

 6.организира обществеността за подпомагане на училището;

 7.сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в училището.

 

 

ГЛАВА VІ  РОДИТЕЛИ

 

        Чл.105 (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път , когато конкретната ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

             (2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

             (3) Средство за връзка със семейството  на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронния дневник на паралелката.

     Чл.106 (1) Родителите имат следните права:

1.периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване правилата в училището и за приобщаване към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна  да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация,подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

8.да спонсорират училището, когато имат възможност

9.да делегират права на директора, заместник директорите, класните ръководители да събират средства от учениците за екскурзии,театрални постановки, спортни мероприятия

 

            Чл.107 (1) Родителите имат следните задължения:

1.да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2. да запишат при условията на чл.12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4.  да спазват правилника за дейността училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка, като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител, директора или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

8. да декларират писмено в началото на учебната година начина на довеждане и прибиране на учениците от началния етап.

9.да представят на класните ръководители, документ за здравословни проблеми на децата си /ако имат такива/, в началото на учебната година

 

10.да се грижат се за приличното облекло и приличен външен вид на децата си;

 

11.да възстановяват нанесени от децата им имуществени щети на училищната собственост;

 

12.да не изяснява еднолично конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик от ІІІ ОУ “Христо Ботев”, без присъствието на родител на другия ученик и класния ръководител;

13.да възстановяват нанесени от децата им имуществени щети на училищната собственост;

14. да проверяват и подписват редовно ученическата книжка, бележника за кореспонденция, писмените контролни, класните работи и тестове

15. да се запознаят в началото на учебната година да се запознаят с класния ръководител и настоящия Правилник, като удостоверяват това с писмена декларация /приложение  /.

 

 

 

 

 

ГЛАВА VІІ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

 

 Чл. 108  (1) Документите в училището се създават, обработват и съхраняват при спазване на ДОС за информацията и документите.

            (2) Държавния образователен стандарт за информацията и документите урежда:

  1.видовете документи;

  2.изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите;

  3.условията и реда за ;водене на информационните регистри;

  4.условията и реда за приемане , отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация;

  5.документите, които се създават , обработват и съхраняват в електронен вид.

 Чл. 109 Документите, издавани  или водени от училището се попълват на български книжовен език.

Чл. 110  Документи издавани или водени от  училището- срокове на съхранение:

1.Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията-20 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди-20 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

 - заповедите за дейността- 20 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

- заповедите по трудовите правоотношения  (ТПО)- 50 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

3. Книга за контролната дейност на директора (заместник –директора)и констативните протоко-5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН- 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен

5. Дневник- входяща и изходяща кореспонденция, и класьори с кореспонденцията- 10 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията- 20 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

7. Свидетелство за дарения-20 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

8. Летописна  книга-срок- постоянен; хартиен вид.

9. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна, индивидуална, комбинирана и дистанционна форма на обучение- 50 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години- 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

11. Главна книга 3-12/ЕР- 50 години, води електронен вид и се съхранява в хартиен.

12. Дневник I - III клас 3-14/ЕР - 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

13. Дневник  IV клас 3-16/ЕР- 5  години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

14.  Дневник  V-VII клас,3-87 и 3-87.1 /ЕР -  5  години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

15. Дневник на група за целодневно обучение, 3-63/ЕР- 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

16. Дневник за дейности за подкрепа на личностно развитие, 3-63.1/ЕР- 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

17. Протоколи за провеждане на изпити: протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит,3-82/ЕР- 5 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

18. Протоколи за резултати от изпити:писмен, устен или практически изпит, 3-80/ЕР- 50 години, води се в електронен вид и се съхранява в хартиен.

19. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование, 3-78 - 50 години, води се и се съхранява в хартиен вид.

20. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование, 3-73 - 50 години, води се и се съхранява в хартиен вид.

21. Регистрационна книга за издадените удостоверения, 3-78А- 50 години, води се и се съхранява в хартиен вид.

22. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения, 3-78Б- 50 години, води се и се съхранява в хартиен вид.

Чл.111  Документи издавани за учениците от училището:

1.Удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/трети), 3-23

2.Удостоверение за завършен начален етап на основно образование,3-25

3.Удостоверение за преместване на ученик, 3-96

4. Удостоверение за завършен клас, 3-103

5. Свидетелство за основно образование, 3-30, поставя се печат с държавния герб, документ с фабрична номерация, хартия с воден знак, баркод

6.Дубликат на свидетелство за основно образование, 3-30а, печат с държавния герб, документ с фабрична документация, хартия с воден знак

7. Ученическа лична карта, 3-71

8. Ученическа книжка, , 3-85

9. Бележник за кореспонденция, за ученици от I до III клас.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1.  В училището се изграждат помощни комисии:

 1.Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 2.Комисия по квалификационната дейност;

 3.Комисия по безопасност на движението           

 4.Комисия за защита при бедствия, аварии и охрана на труда;

  Членовете на комисиите се избират от педагогическия съвет. Те работят по годишен план, който се утвърждава от директора.

 

§ 2. В училището се изгражда общо училищен ученически съвет и ученически съвети по паралелки.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 Този Правилник се издава на основание Закон за предучилищното и училищното образование (Обн.ДВ,бр.79 от 13.10.2015г. в сила от 01.08.2016г.)

§ 2 Правилникът на училището влиза в сила от деня на приемането му от Педагогическия съвет с Решение № ??/07.09.2016 г.

 

 

 

                                                                               Директор:

                                                                                                  /Румен Сидеров/

 

 

 

                                                                                                                    Приложение

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният ………………………………………………………………………. – родител/настойник на ………………………………………………………………………………,  ЕГН ………………., ученик /-чка/ от ……… клас на ІІІ ОУ “Христо Ботев” – гр. Сандански, съм запознат с Правилника за дейността на училището и декларирам, че правилата в него са ми ясни, приемам изискванията, разяснил съм ги подробно на детето си и ще ги спазвам.

 

Дата: …………………..                                            ………………………..

                                                                                                  /подпис/

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,,ХРИСТО БОТЕВ'

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Трето ОУ “Христо Ботев ” се издава от  директора на училището в качеството му на  работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда.

(2) С ПВТР  в Трето ОУ “Христо Ботев ”  в се конкретизират правата

и задълженията на всички учители, възпитатели, служители, работници по подръжка , охрана, огняр и чистачки  страна по индивидуално трудово правоотношение с работодателя, наричани -работниците.

 

Чл. 2. При изготвянето на този правилник бяха взети предвид императивните правни норми,съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско законодателство, както и постигнатото с КТД  съгласие.

 

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:

 

1. Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;

2. Регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските;

3. Правата и задълженията на работодателя;

4. Правата и задълженията на работниците;

5. Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществена отговорност;

 

 

II. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

Чл. 4. Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със срок за изпитване в своя полза и за период, не по-дълъг от 6 месеца.

 

Чл. 5. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен между работника и работодателя в писмена форма.

(2) Към молбата си, отправена към работодателя, желаещият да встъпи в трудово правоотношение прилага:

- личен карта или друг документ за самоличност за справка, който се връща веднага;

- документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, изискващи се за заемането на обявената вакантна длъжност, за която лицето кандидатства;

- документ, удостоверяващ придобития стаж по специалността;

- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; заверка от психиатричен кабинет

- свидетелство за съдимост.

 

 

Чл. 6. При необходимост работодателят може да изисква и предоставянето на допълнителна информация, извън посочената в предходния текст, свързана с придобития от кандидатстващия за конкретната длъжност професионален опит и квалификация.

 

Чл. 7. (1) Трудовият договор с работника се сключва в писмена форма, в три екземпляра и се подписва от страните по него. Той се изготвя по утвърден образец.

 

(2) В тридневен срок от сключването на всеки отделен трудов договор, работодателят изпраща уведомление за възникналото трудово правоотношение до Националния осигурителен институт.

 

Чл. 8. (1) Екземпляр от двустранно подписания трудов договор се връчва на работника .

 

(2) Вторият екземпляр от трудовия договор се съхранява в клаьора със заповеди от ЗАС, а треитя екземпляр  се прилага към трудовото досие на работника от касиер- домакина.

 

Чл. 9. (1) Работникът е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от

връчването на трудовия договор, освен ако страните не са уговорили друго.

 

(2) В случай че работникът не постъпи на работа в посочения срок, трудовото

правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление, направено до изтичането на срока по чл. 9, ал. 1 от този правилник.

 

 

Чл. 10. (1) Валидно възникналото трудовото правоотношение може да бъде изменено с писмено съгласие на страните по него, съставляващо неразделна част от трудовия договор.

 

(2) Писменото съгласие по ал. 1, оформено като допълнително писмено споразумение се изготвя, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в Трето ОУ “Христо Ботев ”.

 

(3) Работодателят и работникът не могат да променят едностранно клаузите на сключения трудов договор, освен в хипотезите, установени с нормативен акт.

 

(4) В случай на престой или при необходимост, работодателят може

едностранно да възложи на работника временно да извършва друга работа, за срок до 45 календарни дни в рамките на една календарна година, съответно за времето, докато продължава престоят или трае необходимостта.

 

 

Чл. 11. В тридневен срок от изменението на трудовия договор, работодателят изпраща уведомление за това обстоятелство до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

 

Чл. 12. (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставките и при спазването на процедурата, предвидена в Кодекса на труда.

 

(2) Работникът може едностранно да прекрати трудовото си правоотношение с предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в 3-месечен срок, предхождащ момента на прекратяване.

 

(3) Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен.

 

III. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 

Чл. 13. Нормалната продължителност на работното време през деня в Трето ОУ “Христо Ботев ” е 8 часа, при пет дневна работна седмица, с обща седмична продължителност  40 часа.

 

Чл. 14. (1) Графикът на работното време се определя  до 15.09. всяка година със заповед на директора.

Чл.15.(1) В рамките на установеното работно време учителите и възпитателите са длъжни да бъдат в училище за изпълнение нормата си преподавателска работа или работа с ученици, за участия в заседания на комисии, на Педагогическия съвет, за родителски срещи, методически сбирки, изпълнение нареждания на директора. След изпълнение на посочените дейности те могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

Началните учители са длъжни да бъдат в училище през цялото време, когато паралелката, на която са класни ръководители, има учебни часове. Те посрещат сутрин учениците и ги изпращат след последния учебен час или ги предават на съответния възпитател.

През времето, когато учителите и възпитателите са на работа, но нямат учебни часове, работното време е от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 с 2 активни регламентирани трудови почивки от 10:00 до 10:20 и от 15:00 до 15:20.

           (2)Работното време на директора е от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Чл.16. Графикът на учебните часове и заниманията в ПИГ се вписват в дневния режим на училището, който за всяка учебна година се утвърждава от директора.

Чл.17.Учителите са длъжни да бъдат в училище най-малко 10 минути преди започване на първия им учебен час, но не по-късно от 8:30часа и си тръгват след  приключване на последния за тях учебен час, но не по-рано от началото на шестия учебен час.

Чл.18.Педагогическият съветник работи с ученици, учители и родители в рамките на 6 астрономически часа дневно..

Освен това, педагогическият съветник е длъжен да бъде в училище за участия в заседания на комисии, на Педагогическия съвет, за родителски срещи,изпълнение нареждания на директора. Педагогическият съветник води дневник, в който ежедневно разписва проведените в училище или извън него дейности по часове.  Когато не се провеждат учебни занятия, работното време на педагогическия съветник е както на учителите.

 

Чл.19 При работа по проекти с допълнително заплащане директорът, заместник-директорите,  счетоводителя, ЗАС и касиер-домакина

работят и извън  часовете определени в заповедта за работното време в училище или вкъщи, по своя преценка.

 

Чл. 20.Работниците  в  Трето ОУ “Христо Ботев ” имат  право на

непрекъсната междудневна почивка от 12  часа и на седмична почивка в размер на два последователни календарни дни - събота и неделя.

 

Чл. 21. В  Трето ОУ “Христо Ботев ” не се полага нощен труд.

 

Чл. 22. (1) Работодателят се задължава да спазва официалните празници на Република България.

 

(2) Работник, който изповядва вероизповедание, различно от православното,

е длъжен да съобщи своевременно това на работодателя, за да може да ползва като почивни дните, определени с ПМС за празници според своето вероизповедание.

 

 

Чл. 23 (1) Размерът на платения годишен отпуск се определя от КТ,Наредбата за работното време, почивките и отпуските и от КТД .

(2) Ползването на платения годишен отпуск се извършва въз основа на писмена молба на работника, адресирана до работодателя, и след получаване на неговото писмено разрешение върху молбата.

 

(3) В случай че важни причини налагат това, работодателят може да

отложи ползването на отпуска по чл. 23, ал. 1 от правилника. В тази хипотеза работникът ползва платения годишен отпуск за съответната календарна година в съответствие с изискванията на КТ.

 

Чл.24.Платеният годишен отпуск се ползва от учителите и възпитателите през ваканциите. През учебната година те могат да ползват служебен отпуск (чл.161) за участие в квалификационни и други форми,всички видове отпуски по чл.157, 158, 159, 162, 163, 164, 163, 166, 167 и 168 от КТ.Отпуск на осн. Чл. 169 и 170 могат да се ползват по преценка на работодателя и съобразно възможностите на бюджета за заплащане на заместниците, когато отпускът  налага заместване.

 

Чл. 25. Работниците са длъжни да уведомяват възможно най-рано при ползване на отпуск по 157 или 162, с цел своевременно осигуряване на заместник, както и свевременно отразяване в документацията.

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Чл. 26. Работодателят е длъжен:

1. да осигури на работника работно място, нормални, безопасни и здравословни условия при изпълнение на неговите трудови задължения;

2. да снабдява работниците с необходимите за извършването на работата им техника, пособия, материали и консумативи;

3. да предостави на всеки работник кратко описание на работата, която той се ангажира да изпълнява (т. нар. длъжностна характеристика);

4. при необходимост да дава на работещия задължителни указания относно

начина и реда на реализиране на неговите трудови ангажименти, като осъществява контрол върху тяхното изпълнение; указанията могат да се дават устно, във вид на съобщение на информационното табло, по електронната поща или по друг избран от работодателя начин.

5. да запознае работниците с приетите и утвърдени от него вътрешни правила в Трето ОУ “Христо Ботев ”

6. периодично и в срок да изплаща дължимите трудови възнаграждения;

7. да осигури работниците за всички осигурени социални рискове, при спазване на условията и реда, установени с Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

 

Чл. 27. Работодателят има следните права:

1. да изисква от всеки работник точно, добросъвестно и качествено да изпълнява възложените му трудови задължения, тези, произтичащи от КТ, ЗПУО и всички  Наредби опредлящи ДОС, както и описаните в длъжностната характеристика.

2. да издава задължителни за работещите в  Трето ОУ “Христо Ботев ”

указания и нареждания относно изпълнението на тяхната трудова функция;

3. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове и нормативните изисквания в  Трето ОУ “Христо Ботев ” , както и върху изпълнението на задължителните указания по т. 2;

4. да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на

повереното на работниците имущество;

5. да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания.

6. да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от работника вреди.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

 

 

Чл. 28. Работниците в  Трето ОУ “Христо Ботев ”  имат следните права:

1. на трудово възнаграждение в сроковете и условията, предвидени с индивидуалния им трудов договор с работодателя;

2. на социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба;

3. на почивките и отпуските, установени в раздел трети от този правилник, при спазване на императивните разпоредби на Кодекса на труда;

4. на нормални, здравословни и безопасни условия на труд, съгласно приетите от работодателя вътрешни правила;

5. да получат кратко описание на работата, която поемат ангажимента да извършват (т. нар. длъжностна характеристика);

6. да получават указания относно начина на изпълнение на трудовите им задължения;

7. да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси, непосредствено свързани с техните трудови ангажименти;

8. на достъп до утвърдените от работодателя вътрешни актове, правилници и правила в  Трето ОУ “Христо Ботев ”;

9. да подават до директора писмени становища по всички въпроси на цялостната дейност на училището- учебно-възпитателен процес, вътрешно нормативни актове, трудовоправни отношения, констатации в протоколи, оценки на дейността и др. в срок до една седмица от запознаването с фактите или документите или от възникването на необходимостта за това.

 

Чл. 29. Работниците са длъжни:

 

1. да изпълняват възложената им съгласно индивидуалния трудов договор работа в изискуемото количество и качество;

2. да изпълняват указанията и нарежданията на работодателя, издадени във връзка с техните трудови задължения;

3. стриктно да се придържат към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, към приетите технически и технологични правила, правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и всички други вътрешни правила, действащи в  Трето ОУ “Христо Ботев ”;

4. да спазват установените във връзка със съхранението и експлоатацията на

повереното им имущество вътрешни актове и задължителни указания на работодателя;

5. да спазват уговореното в този правилник работно време,като го уплътняват и използват за изпълнение на своите трудови задължения;

6. да съгласуват работата си с другите работници, в атмосфера на сътрудничество, координация и толерантност и с поведението си да не възпрепятстват изпълнението на техните трудови ангажименти;

7. да проявяват лоялност към работодателя, като не разпространяват поверителни за училището сведения и пазят доброто му име и репутация;

8. да поддържат и повишават своята професионална квалификация, във връзка с длъжността,която заемат и с потребностите на училището;

9. да се явяват на работното си място навреме и в състояние, позволяващо им да изпълнява възложените им задачи, и да не употребяват преди и по време на работа алкохол и други упойващи средства;

10. да се явяват на работа с облекло и вид, съотвтестващи на длъжността и на добрите нрави. Облеклото може да бъде както официално, така и спортно-елеагантно. Мъжете трябва да бъдат само с дълги панталони. Жените трябва да носят поли с дължина най-малко до коляното,. Забранява се носенето на потници и блузи, оголващи корема или прекалено много деколтето. Забранява се носенето на джапанки, а на мъжете - и на чехли.

11. учителите, педагогическият съветник и заместник-директорите са длъжни ежедневно да се осведомяват за предстоящи събития, задачи и срокове от информационното табло в учителската стая и от писмата по електронната си поща;

12. При непредвидено ползване на отпуск (чл.157, чл.159, чл.162 и др.) да уведомяват  възможно най-рано ръководството при отсъствие от работа. Учителите са длъжни да предоствят тематично разпределение и учебник на заместващия учител, когато отсъствието е през учебно време.

13. Учителите са длъжни да осъществяват заместване на отсъстващ учител, когато директорът им го възложи. Да се  спазва процедура за осъществяване на заместване на учебни часове при отсъствие на учител / Приложение № 1 /.

14. Учителите са длъжни да изпълняват възложената им преподавателска норма. При неявяване на учениците от даден клас в определен учебен час, учителят вписва в дневника отсъствия на всички ученици и входира при техническия секретар доклад за непроведен час. След разглеждане на случая от страна на директора, за заплащането на пропуснатия час се прилагат разпоредбите на чл.266 и чл.267 от КТ.

15. Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

16. Възстановяват или обезщетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10/десет/ дневен срок.

17. Класните стаи се заключват от чистачките след края на учебните занятия или ,когато са на двора и във физкултурния салон.

18.Чистачките почистват  двора и тревните площи след всяко голямо междучасие и в края на работния ден.

19. Сградата на училището- административен блок,коридори, класни стаи, физкултурен салон и санитарни възли се почистват ежедневно съгласно график изработен от ЗДАСД.

20. Всички работници от училището носят бадж с име, фамилия и длъжността, която заемат през цялото време, когато са на работа .

 

Чл.30. Работниците нямат право да записват разговори, изказвания, събития и др. в училище с мобилни телефони, камери или други видео и аудио записващи устройства. Това не се отнася за  тържества, , фестивали и  дейности по проекти.

 

Чл.31. Режимът на потребление на енергия, консумативи и материали, съпътстващи трудовия процес в Трето ОУ “Христо Ботев ”  се изпълнява от всички работници, като се съблюдават принципите на икономичност. По време на учебни часове и междучасията учителите отговарят за икономия на електроенергия от осветление при условие, че дневната светлина е достатъчна при правилно регулиране на щорите.

 

 

VI. ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЗВЪН ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ

 

 

Чл.32 (1)Дежурството в училище по време на учебни занятия се осъществява от учителите по утвърден от директора график.

(2) Дежурните учители съблюдават реда и дисциплината в училище до приключване на учебните занятия.

(3) Броят на учителите от дежурния екип се определя съобразно потребностите и условията,

(4)Дежурните учители изпълняват функциите си по време на всяко междучасие до края на определената смяна.

(5) Дежурният екип смяна се явява в училище и встъпва в задълженията си 30 минути преди началото на учебни занятия.

(6) Дежурните учители упражняват контрол върху разписанието на учебните часове и вземат мерки за навременното влизане на учениците в клас.

(7) Дежурните учители информират учители и ученици за промените в ситуацията на деня /свободни или разместени часове, промени в графика за водене на учебните занятия и др/

(8) Дежурните учители вземат мерки срещу проявите, несъвместими с изискванията на Правилника за дейността на училището и настоящия Правилник

(9)Дежурните учители дежурят през голямото междучасие  в двора на училището в определения им район , не се занимават с несвойствени дейности. Дежурството се осъществява от всички дежурни учители за деня и от педагогическия съветник.

(10) Дежурните учители проверяват спазването на исикванията за облекло и не допускат в училище такива, които не са облечени по правилата, описани в Правилника за дейността на училището.

(11) Дежурните учители информират своевременно училищното ръководство за допуснати груби нарушения на реда и дисциплината, за нанесени материални щети и поддържане на хигиена в училище и вземат мерки според възможностите си за предотвратяването им.

(12) Началните учители контролират учениците си от паралелката си и през междучасията.

(13)Учителите на ПИГ осъществяват наблюдение и контрол над учениците от групата, която ръководят по време на всички дейности- обяд, организирани физически натоварвания , самоподготовка и занимания по интереси.

(14)Учителите по ФВС отговарят за реда и дисциплината във физкултурния комплекс, включително и в съблекалните и през междучасията. Учителите по ФВС отговарят за опазване на имуществото на учениците по време на учебния час като организират заключване на съблекалните или дежурства на ученици.

 

VII. ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЗВЪН ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

Чл. 33. (1) Класният ръководител е длъжен:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник; уведомява писмено родителите за извинените и неизвинените отсъствия на ученика, като ги нанася в ученическата книжка  в края на октомври, ноември, декември, февруари, март и май. При допуснат определен брой отсъствия, предполагащ санкци на основание ЗПУО и Правилника за дейността, води ученика и кани родителя на разговор на следващото заседание на УКБППМН или педагогическия съветник, подготвя и връчва на родителя предвидените в процедурата писма и заповеди;

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работас ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите заоказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик  при преместване в друго училище

7. да организира и да провежда родителски срещи като уведомява 3 дни предварително ръководството. Броят на родитеските срещи през годината трябва да бъде най-малко 3 като първата се провежда през първите 2 седмици от началото на учебната година. Паралелките от един випуск правят родителска среща в един и същи ден и час. По изключение след съгласуване с ръководството може да се проведе родителска среща и на само една от паралелките.

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в Правилника за дейността на училището; отговаря за възстановяване на материални щети от ученици от паралелката;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси,

свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител

предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

В началото на учебната година запознава срещу подпис родителите и учениците  с Правилника за дейността, Правилника за безопасни условия и други вътрешноучилищни актове.

 

 

VIII. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ,

ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 34. Работниците в Трето ОУ “Христо Ботев ”   са длъжни да

изпълняват поетите от тях трудови задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание.

 

Чл. 35. Нарушения на трудовата дисциплина са:

1. закъснение, преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и неуплътняване на работното време;

2. явяване на работника в състояние, което възпрепятства изпълнението на неговите трудовите задължения и на възложените му задачи;

3. употребата на алкохол и упойващи средства по време на работа;

3. неизпълнение на възложените на работещия ангажименти;

4. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на техническите и технологични правила, на правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на всички вътрешни правила, действащи в Трето ОУ “Христо Ботев“ .

5. неизпълнение на дадените от работодателя задължителни указания и нареждания;

6. неспазване на инструкциите и указанията относно начина на съхранение и

експлоатация на имуществото на работодателя, до което работниците имат достъп;

7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и престижа на Трето ОУ “Христо Ботев ” както и всяка форма на разпространение на поверителни сведения, отнасящи се до училището;

8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, енергия и други средства;

9.неспазване изискванията, залегнали в  нормативните документи -  ЗПУО и цялата нормативна база в системата на образованието, Етичния кодекс за работа с деца, Закона за закрила на детето, Закона за  защита от дискриминация и всички нормативи, свързани със защита на правата на човека и детето; този правилник, правилника за дейността на училището, СФУК на училището, длъжностната характеристика и др.

10. неизпълнение на други трудови задължения.

 

Чл. 36. (1) Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от директора и заместник-директорите.

(2) Дисциплинарните наказания се налагат на работниците с мотивирана заповед, издадена от директора, която задължително съдържа името на нарушителя, вида на нарушението, времето на извършването му и основанието за налагане на дисциплинарното наказание.

 

Чл. 37. (1) При определянето на вида на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на нарушителя.

(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да бъде наложено само едно наказание.

 

Чл. 38. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно наказание, работодателяте длъжен да изслуша работника или да приеме писмените му обяснения за случилото се, както и да събере и да оцени посочените от него доказателства.

 

Чл. 39. (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на работника срещу подпис, като върху нея се отбелязва датата на връчването. В случай че не може да бъде връчена лично на нарушителя, заповедта се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на домашния му адрес.

(2) Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта, съответно от деня на нейното получаване, когато е изпратена по пощата с писмо с обратна разписка.

 

Чл. 40. Дисциплинарните наказания са:

1. забележка;

2. предупреждение за уволнение;

3. дисциплинарно уволнение.

 

Чл. 41. Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при:

1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец,всяко от които не по-малко от 1 час;

2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни без основание;

3. системни нарушения на трудовата дисциплина;

4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него и училището сведения;

5.) системно неспазване изискванията, залегнали в  нормативните документи -  ЗПУО цялата нормативна база в системата на образованието, Етичния кодекс за работа с деца, Закона за закрила на детето и Правилника за приложението му, Закона за  защита от дискриминация и всички нормативи, свързани с защита на правата на човека и детето; този правилник, правилника за дейността на училището, СФУК на училището, длъжностната характеристика и др.

6. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

 

Чл. 42. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по-ранно приключване на работния ден, работникът е длъжен  предварително да уведоми директора или заместник-директор за това обстоятелство и да получи неговото разрешение.

 

Чл. 43. (1) Работодателят може временно да отстрани от работа работник, който се явява на работното си място в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество. Отстраняването е в сила, докато работникът не възстанови годността си да изпълнява възложените му трудови функции.

 

(2) През времето, докато трае отстраняването, работникът не получава трудово възнаграждение.

 

Чл. 44. Работникът отговаря имуществено за вреда, която е причинил на работодателя поради небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Размерът и редът за осъществяване на тази отговорност се определят съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство.

 

Чл. 45. Имуществената отговорност на работника се прилага независимо от дисциплинарната,административнонаказателната и наказателната отговорност за същото деяние.

 

Чл. 46. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или която е причинена не при или по повод на изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя според гражданското законодателство.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 52. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово законодателство и утвърдените от работодателя вътрешни актове в  ” Трето ОУ “Христо Ботев ”.

 

Чл. 53. Настоящият правилник влиза в сила на 15.09.2016 г. и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане.

Чл. 54. Екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред е на разположение на работещите в учителската стая и се публикува в сайта на училището.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към чл.29, т.13

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ

 

При отсъствие на учител по време на учебната година съгласно Кодекса на труда се осъществява следната последователност от дейности:

1.      Учителят, който ще отсъства,  уведомява възможно най-рано ръководството на училището. Ако причината е болест, при издаване на болничния лист учителят уведомява веднага за срока му ръководството на училището или ЗАС.

 

2. Попълва заявление за отпуск, в което посочва учителите, които ще го заместват. ЗАС входира заявлението.

 

3. Отсъстващият учител предоставя тематичното си разпределение и учебници за заместващия учител.

 

4. ЗДУД своевременно определя заместващите учители и подава конкретна информация към ЗАС за изготвяне на заповед за отпуск и заповед или трудов договор за възлагане на часовете . При невъзможност заместването да се осъществи от правоспособен учител, ЗДУД определя педагогическия съветник или учители неспециалисти,  за осъществяване на заместване по теми по гражданско образование или здравно образование или самият той води заместването или предлага това на директора.

 

5.При необходимост ЗДУД осъществява максимално бързо връзката между заместващия и отсъстващия учител.

 

6. ЗДУД уведомява учениците при необходимост и контролира осъществяването на заместването, нанасяне на информацията в дневниците, подписва декларацията за лекторските часове и я представя на директора.

 

7. ЗАС изготвя Заповед или трудов договор за заместване най-късно през първия ден от заместването.

 

 

8.ЗАС организира попълването на декларация за лекторски часове от заместващия учител до края на месеца, в който се е осъществило заместването.