Преподаватели


 

Румен Здравков Сидеров 

 

 

Директор

rumen.siderov@3ou.bg

 
 

Андон Страхилов Граматиков 

 

Заместник-директор, учебна дейност

andon.gramatikov@3ou.bg

 
 

Светлана Димитрова Панчева 

 

Заместник-директор, учебна дейност

svetlana.pancheva@3ou.bg

 
  

Илия Стоянов Геренски

 

Заместник-директор, адмнистративно-стопанска дейност

ilia.gerenski@3ou.bg

 
 

Ангелина Иванова Тодоровска

 

Старши учител- начален етап . Класен ръководител на 2 "А" клас.

angelina.todorovska@3ou.bg

 
 

Анелия Божидарова Димитрова

 

Старши учител - Домашен бит,Техника и Технологии-5-7 клас

anelia.dimitrova@3ou.bg

 
 

Анна Стоянова Нушева

 

Старши учител -начален етап.Класен ръководител на 4 "В" клас .

anna.nusheva@3ou.bg

 
 

Антоанета Георгиева Тинакова

 

Старши учител - математика 5 - 7 клас. Класен ръководител на  6 "В" клас.

antoaneta.tinakova@3ou.bg

 
 

Антон Атанасов Костадинов

 

Старши учител -изобразително изкуство 5-7 клас .

anton.kostadinov@3ou.bg

 
 

Карамфил Веселинов Божиков

 

Учител - музика 5 - 7 клас .

karamfil.bozhikov@3ou.bg

 
 

Бойка Георгиева Измирлиева

 

Старши учител - начален етап

boyka.izmirlieva@3ou.bg

 
 

Валя Симеонова Панкова

 

Старши учител-начален етап. Класен ръководител на 1 "А"клас .

valentina.pankova@3ou.bg

 
  

Вангелия Николова Димова

 

Старши учител - английски език 5 -7 клас , класен ръководител 7"А" клас

vangelia.dimova@3ou.bg

 
 

Ваня Георгиева Карачанакова

 

Старши учител - български език и литература 5 - 7 клас. Класен ръководител на 6 "Г" клас

vanya.karachanakova@3ou.bg

 
 

Стефка Ангелова Баханова

 

Старши учител . Преподавател по английски език - 1-4 клас

stefka.bahanova@3ou.bg

 
 

Виолета Асенова Котрулева

 

Старши учител група - прогимназиален етап - 5ЦДО1 

violeta.kotruleva@3ou.bg

 
 

Елена Борисова Пиларска

 

Старши учител - химия .Класен ръководител на 6 "А" клас .

elena.pilarska@3ou.bg

 
 

Албена Стойкова Ханджийска

 

Старши учител - начален етап. Kласен ръководител на 4 "А " клас .

albena.handzhiyska@3ou.bg

 
 

Костадин Любенов Георгиев

 

Старши учител - математика, Класен ръководител 5 ,,В"  клас.

kostadin.georgiev@3ou.bg

 
 

Елка Костадинова Бешинска

 

Старши  учител -начален етап. Класен ръководител на 3 "В" клас .

elka.beshinska@3ou.bg

 
  

Живка Георгиева Иванова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител 4 "Б" клас.

zhivka.ivanova@3ou.bg

 
  

Красимир Руменов Николов

 

  Учител -география 5 - 7 клас .Класен ръководител 5 "Д" клас.

krasimir.nikolov@3ou.bg

 
 

Мая Кирилова Попова

 

Старши учител - начален етап .Класен ръководител на 1 "Г" клас.

maya.popova@3ou.bg

 
 

Росица Иванова Борисова

 

Старши учител - английски език 5 - 7 клас .Класен ръководител на 7 "Б" клас .

rositsa.gramatikova@3ou.bg

 
 

Анастасия Атанасова Гюдженова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител на 3 "Б" клас .

anastasia.gyudzhenova@3ou.bg

 
 

Светлана Атанасова Юрукова

 

 Старши учител -английски език 5 - 7клас 

svetlana.yurukova@3ou.bg

 
 

Снежана Иванова Христова

 

  Старши учител-начален етап.Класен ръководител на 2 "Б" клас.

snezhana.hristova@3ou.bg

 
 

Стоян Иванов Тодоров

 

Старши учител - физическо възпитание  и спорт 5 - 7 клас .

stoyan.todorov@3ou.bg

 
  

Мариана Глинджурска

 

Старши учител - ИТ 5 - 7 клас.

 

 
 

Дияна Спасова Цветкова

 

 Логопед

diyana.tsvetkova@3ou.bg

 
  

Добриславка Вешкова Андонова

 

Логопед

dobrislavka.andonova@3ou.bg

 
 

Милена Димитрова Гинева

 

 Начален учител. Класен ръководител - 4 "Г" клас

milena.gineva@3ou.bg

 
  

 

Старщи учител-начален етап

 

 
 


Николай Захариев Туджаров

 

педагогически съветник

nikolay.tudzharov@3ou.bg

 
 

Емил Спартаков Баханов

 

Учител по  История 5-7 клас. Класен ръководител - 6 "Б" клас

emil.bahanov@3ou.bg

 
  

Мариана Атанасова Темелкова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител 2 "В" клас

mariana.temelkova@3ou.bg

 
 

Мария Димитрова Йовева

 

Старши учител група -  начален етап - ЦДО 2 "В" клас

maria.yoveva@3ou.bg

 
  

Анка Благоева Ханджийска

 

Старши учител група - 4ЦДО 2 - 4 "Б" клас

anka.handzhiyska@3ou.bg

 
  

Елена Димитрова Стойчева

 

 Учител група ЦДО - 1"Д" клас

elena.stoycheva@3ou.bg

 
  

Любка Станимирова Вардева

 

 Учител група ЦДО  - 3"В"

lyubka.vardeva@3ou.bg

 
  

Нина Славчева Патронска

 

Учител - начален етап. Класен ръководител на 1"Б" клас.

 
  

Таня Кирилова Кайтазова

 

Старши учител - начален етап. Класен ръководител на 1 "Д" клас.

tanya.kaytazova@3ou.bg

 
  

Хубавена Борисова Атанасова

 

Старши учител- начален етап. Преподавател по КМ.

hubavena.atanasova@3ou.bg

 
  

Румяна Димитрова Игнатова

 

Старши учител- начален етап. Класен ръководител на 3 "Г" клас.

rumyana.ignatova@3ou.bg

 
 

Петя Методиева Бухова

 

учител БЕЛ 5-7 клас. Класен ръководител - 5"Г" клас.

petya.buhova@3ou.bg

 
  

Татяна Огнянова Драмова

 

Учител-БЕЛ 5- 7 клас. Класен ръководител - 5 "А" клас.

tatyana.dramova@3ou.bg

 
  

Елена   Каикова-Дуева

 

Учител - Български език и литература. В отпуск по майчинство.

elena.dueva@3ou.bg

 
  

Румяна Георгиева Маркова

 

Старши учител група- начален етап-ЦДО 3,,А" клас

rumyana.markova@3ou.bg

 
  

Аксиния Любенова Николова

 

Учител група- начален етап, ЦДО 2 "Г" клас

aksinia.nikolova@3ou.bg

 
  

Теменужка Валериева Капитанска

 

Учител група- начален етап, ЦДО - 3 "Д" клас, 

temenuzhka.kapitanska@3ou.bg

 
  

Мариана Иванова Граматикова

 

Старши учител - начален етап, класен ръковоител - 3 ,,Д" клас

mariyana.gramatikova@3ou.bg

 
  

Катерина Кирилова Пъхнева

 

Учител група- начален етап, 2ЦДО 4- 2 ,,Г" клас

katerina.pahneva@3ou.bg

 
  

Елена Данаилова Йорданова

 

Учител начален етап. В отпуск по майчинство.

elena.yordanova@3ou.bg

 
 

Боян Богданов Панков

 

Старши учител - класен ръководител на 2 "Г" клас.

boyan.pankov@3ou.bg

 
 

Тереза Пламенова Карамангалова

 

Учител група.  В отпуск по майчинство.

tereza.karamangalova@3ou.bg

 
  

Йорданка Василева Златкова

 

Учител - начален етап, класен ръководител 1"В" клас

yordanka.zlatkova@3ou.bg

 
  

Росица Милчева Бърдарова

 

Учител група ЦДО - 2 "А" клас

rositsa.bardarova@3ou.bg

 
 

Димитрина Василева Стаматова

 

Учител група -ЦДО 4 "А" клас

dimitrina.stamatova@3ou.bg

 
  

Изабела Кръстева Камишева

 

Учител група - ЦДО 4"В" клас

izabela.kamisheva@3ou.bg

 
  

Анелия Ганчева Тасева

 

Учител група - ЦДО 3 "Б" клас

anelia.taseva@3ou.bg

 
  

 

 
  

Йонета Петкова Лозанска

 

Учител начален етап. Класен ръководител на 3 "А"клас

yoneta.lozanska@3ou.bg

 
  

Росица Бориславова Грозданова

 

Учител група ЦДО 5-7 клас.

rositsa.grozdanova@3ou.bg

 
  

Таня Георгиева Атанасова

 

Учител група - ЦДО 1"В" клас

silvia.angelova@3ou.bg

 
  

Андреана Димитрова Кирова

 

Старши учител -ИТ, класен ръководител 7"Г" клас

andreana.kirova@3ou.bg

 
  

Деница Димитрова Иванова

 

Старши учител математика и ИТ, класен ръководител 7"Д" клас

denitsa.ivanova@3ou.bg

 
 

Юлиан Огнянов Чепандов

 

Учител ИТ. Ръководител на направление ИКТ.

chepandov@3ou.bg

 
 

Гергана Николаева Христова

 

Учител група - ЦДО - 4"А" клас

gergana.hristova@3ou.bg

 
  

Елеонора Андреева Узунова

 

Учител група- начален етап, ЦДО 2,,Б" клас, 

eleonora.uzunova@3ou.bg

 
  

Камелия Николова Шербетова

 

Учител-БЗО 5-7 клас

kamelia.sherbetova@3ou.bg

 
  

Красимира Георгиева Бойчева

 

Старши учител-БЕЛ 5-7 клас.  Класен ръководител 7"В" клас

krasimira.boycheva@3ou.bg

 
  

Петя Иванова Трендафилова

 

Учител-ФВС 5-7 клас

petya.trendafilova@3ou.bg

 
  

Снежана Илиева Николова

 

Учител група - ЦДО 3 "Г" клас

snezhana.nikolova@3ou.bg

 
  

Стоян Любенов Стоянов

 

Учител-ФВС 5-7 клас

stoyan.stoyanov@3ou.bg

 
  

Цветелина Александрова Митова

 

Учител група-ЦДО 6 клас

tsvetelina.mitova@3ou.bg

 
  

Петя Николаева Янкулова-Симеонова

 

Учител група - начален етап, ЦДО 1"Г" клас

petya.simeonova@3ou.bg