Обществен съвет 

Протокол №6/20.03.2019 г. за проведено заседание на обществения съвет към Трето основно училище "Христо Ботев"

 

21 Ноември 2016: 

На основание чл.258 от ЗПУО и чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, във връъзка с Решение на общото Събрание на родителите от 15.11. 2016 г., и писмено уведомление на кмета на Община Сандански от 08.11. 2016 г се определя поименния състав на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Трето основно училище "Христо Ботев" - град Сандански:
Председател: 1. Елена Каменарова
Членове:       2. Людмила Караиванова - представител на община Сандански
                    3. Емил Карамитев
                    4. Красимира Донева
                    5. Валентина Божинова
                    6. Стефан Давидов
                    7. Георги Манолев

Резервни членове: 1.Явор Аргиров
                            2. Адрияна Узунова
                            3. Величка Джиголова
                            4. Елена Филипова
                            5. Албена Неделкова
                            6. Силвия Зойкова
                            7. Траяна Сухарева - община Сандански
В дейността си ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ се ръководи съгласно чл.16, чл. 17, чл.19, чл.20, чл.21 и чл.22 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училища.