Документи-БланкиБезопасен интернет-Важно!!!

Безопасен интернет-съвети за родители

Безопасен интернет-съвети за ученици

 

Етичен кодекс на училищната общност към Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански

 

 Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище в Трето основно училище

 "Христо Ботев"-Сандански за учебната 2020/2021 година

 

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи  в Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански за учебната 2020/2021 година

 

 Мерки за повишаване качеството на образование  в Трето основно училище "Христо Ботев"-Сандански за учебната 2020/2021 година

 

Услуги

Приемане и преместване на ученици

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 


 

 

Документи-Бланки текст

 

Заявление за разширена и допълнителна подготовка за 1 клас

Заявление за  допълнителна подготовка за 2 клас

Заявление за  разширена подготовка за 2 клас

Заявление за  разширена подготовка за 3 клас

Заявление за допълнителна подготовка за 3 клас

Заявление за допълнителна подготовка за 4 клас

Заявление за разширена подготовка за 4 клас 

Заявление за  разширена подготовка за 5 клас

Заявление за  разширена подготовка за 6 клас

Заявление за  разширена подготовка за 7 клас

Заявление за спортни дейности  1-3 клас

Заявление за спортни дейности  4-6 клас

Заявление за спортни дейности  7 клас

Заявление за  записване в ЦДО-1 клас

Заявление за  записване в ЦДО-2 клас

Заявление за  записване в ЦДО-3 клас

Заявление за  записване в ЦДО-4 клас

Заявление за  записване в ЦДО-5 клас

Заявление за  записване в ЦДО-6 клас

 

Бланка за извиняване на отсъствия до класен ръководител

Бланка за извиняване на отсъствия до Директора на училището

Правилник за осигоряване на безопасни условия навъзпитание и труд в Трето основно училище "Христо Ботев"-гр. Сандански